General Conference Chair

Prof. Zhihong Tian, Guangzhou University, China

Prof. Lihua Yin, Guangzhou University, China


Technical Program Committee Chair

Prof. Zhaoquan Gu, Guangzhou University, China

A. Prof. Wei Shi, Carleton University, Canada


Technical Program Committee

Prof. Xiaojiang Du, Temple University, USA

A. Prof. Gang Li, Deakin University, Australia

A. Prof. Xia Hu, Texas A&M University, USA

Dr. Sheng Wen, Swinburne University of Technology, Australia

Prof. Yuexuan Wang, Zhejiang University & The University of Hong Kong, China

Prof. Weizhe Zhang, Harbin Institute of Technology, China

Prof. Xiaoyong Li, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Prof. Yueming Lu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Prof. Jinqiao Shi, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

A. Prof. Dongbin Wang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Prof. Gansen Zhao, South China Normal University, China

Prof. Ying Gao, South China University of Technology, China

Prof. Shuyuan Jin, Sun Yat-Sen University, China

Prof. Wenyin Liu, Guangdong University of Technology, China

Prof. Jinming Wen, Ji'nan University, China

Prof. Liehuang Zhu, Beijing Institute of Technology, China

Dr. Yunchuan Guo, Institute of Information Engineering, CAS, China

Dr. Ben NiuInstitute of Information Engineering, CAS, China

A. Prof. Shuhua Huang, Chinese People's Public Security University, China

Dr. Duohe Ma, Institute of Information Engineering, CAS, China

A. Prof. Jinbo Xiong, Fujian Normal University & University of North Texas, China & USA

Prof. Guozhen Shi, Beijing Electronic Science and Technology Institute, China

Dr. Aiping Li, National University of Defense Technology, China

Dr. Bin Zhou, National University of Defense Technology, China

A. Prof. Rongna Xie, Beijing Electronic Science and Technology Institute, China

A. Prof. Xiaofeng Wang, Jiangnan University, China

A. Prof. Jiajie Xu, Suzhou University, China

A. Prof. Zijian Zhang, Beijing Institute of Technology, China

Prof. Yong Ding, Guilin University of Electronic Technology, China

Dr. Xiaokang Wang, St. Francis Xavier University,Canada

Associate Researcher Hui Lu, Guangzhou University, China

Prof. Yipeng Wang,  Beijing University of Technology, China

Dr. Yingxu Lai, Beijing University of Technology, China

Dr.Zhiliang Qin, Weihai Beiyang Electrical Group Co. Ltd, China


Local Committee

Prof. Tianle Zhang, Guangzhou University, China

Dr. Muhammad Shafiq, Guangzhou University, China

Dr. Weihong Han, Guangzhou University, China

A. Prof. Shudong Li, Guangzhou University, China

A. Prof. Jing Qiu, Guangzhou University, China

Dr. Shen Su, Guangzhou University, China

A. Prof. Mohan Li, Guangzhou University, China

A. Prof. Keke Tang, Guangzhou University, China

Dr. Qingfeng Tan, Guangzhou University, China